top of page

Regulamin sklepu internetowego pod adresem: www.kamilakroczak.com

 

Sprzedaż produktów dostępna jest za pośrednictwem witryny sklepu internetowego

www.kamilakroczak.com, realizowana jest przez Kamilę Kroczak, prowadzącą działalność

gospodarczą pod firmą: Kamila Kroczak-Stepien, Blue Champagne Studio, 190 Main Street, NG6 8EH, Nottingham, Wielka Brytania, zwana dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: stylovaodnowa@gmail.com

§1 DEFINICJE

Na potrzeby regulaminu sklepu internetowego, przyjmuje się następujące znaczenie niżej

wymienionych pojęć:

1. Szkolenie online – w formie produktu elektronicznego, dostępne jest do kupienia przez

witrynę sklepu internetowego www.kamilakroczak.com, którego wyłącznym twórcą jest

Sprzedający;

2. „e-book”– książka w wersji elektronicznej, tzw. e-książka; plik z treścią zapisany w

formacie PDF oferowanym przez Sprzedawcę, którego wyłącznym twórcą jest

Sprzedający;

3. Platforma szkoleń – platforma, która umożliwia Kupującym dostęp do szkolenia online.

Platforma dostępna jest przez Internet i działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,

Zadaniem platformy jest przekazanie wiedzy z wybranej dziedziny i zakresu materiału.

4. Produkty – szkolenia online, e-booki oraz inne dostępne oferowane przez Sprzedającego

w witrynie internetowej, których dotyczy umowa sprzedaży;

5. Konto – wirtualne konto na stronie internetowej, poprzez które Kupujący uzyskuje

możliwość zakupu produktów dostępnych na stronie Sprzedającego, a w przypadku

szkolenia online uzyskuje dostęp do zakupionego przez siebie szkolenia;

6. Rejestracja – wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie sklepu

internetowego poprzez wpisanie w formularzu danych, złożenie wymaganych

oświadczeń. Rejestracja wymaga uruchomienia linku aktywacyjnego przesłanego na adres

poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym. Poprawne

dokonanie rejestracji skutkuje utworzenie Konta Użytkownika;

7. Login i hasło – login i hasło, generowane są automatycznie po dokonaniu rejestracji,

wysyłane na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie rejestracji;

8. Zamówienie – zamówienie produktu dostępne jest na stronie Sprzedającego. Przez

Kupującego złożone jest za pośrednictwem strony internetowej. Zamówienie określa

rodzaj i ilość towarów zgodnie z niniejszym regulaminem i zmierza bezpośrednio do

zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu

Cywilnego, zawarta między Sprzedającym a Kupującym;

10. Witryna internetowa – sklep, serwis internetowy za pośrednictwem którego Kupujący

może złożyć zamówienie i dokonać zakupu wybranych produktów;

11. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach

określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w witrynie sklepu

internetowego;

12. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu

cywilnego);

13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Kupujących z witryny sklepu

internetowego pod adresem: www.kamilakroczak.com . Zasady dotyczą w szczególności:

składanie zamówień, uiszczenie przez Kupujących zapłaty za zamówione produkty oraz

określenie uprawnienia do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa.

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem witryny sklepu

internetowego.

3. Aby korzystać ze sklepu internetowego tj. przeglądać katalog produktów oraz składać

zamówienia poprzez system teleinformatyczny Kupującego musi spełniać następujące

wymagania techniczne:

3.1 - połączenie z Internetem,

3.2 - przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla

FireFox w wersji 38.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 47.0 lub nowszej),

3.3 - włączona obsługa Javascript,

3.4 - włączona obsługa plików cookies;

4. Przy złożeniu zamówienia, Kupujący musi dysponować aktywnym adresem poczty

elektronicznej (e-mail).

5. Aby odtworzyć zakupione szkolenia online konieczne jest aby komputer lub inne

urządzenie Kupującego spełniało następujące wymagania techniczne:

5.1 - dostęp do Internetu,

5.2 - możliwość odtwarzania plików wideo oraz audio,

6. Aby pobrać i odtworzyć zakupiony e-book konieczne jest aby komputer lub inne

urządzenie Kupującego spełniało wymagania techniczne:

6.1 - dostęp do Internetu,

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany

regulaminu nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Kupujących, w tym odnosić

skutku w stosunku do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w

życie takich zmian regulaminu. W każdym przypadku zastosowanie znajduje regulamin w

wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

8. Warunkiem niezbędnym do dokonania zakupu w witrynie sklepu internetowego oraz

korzystania z platformy szkoleń online jest założenie i posiadanie konta.

9. Przeglądanie asortymentu witryny sklepu internetowego nie wymaga rejestracji Konta.

10.  Kupujący będzie informowany przez Sprzedającego o zmianach w statusie realizacji

zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującego

wskazany na koncie lub w formularzu zamówienia.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W celu złożenia zamówienia na produkt znajdujący się w witrynie sklepu internetowego

wymagane jest utworzenie Konta, poprzez dobrowolną Rejestrację. Rejestracja polega na

wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w witrynie

sklepu internetowego.

2. Wymagane dane do wypełnienia formularzu rejestracyjnego to:

2.1 - Imię i nazwisko, nazwa użytkownika używane przy każdorazowym logowaniu na

konto Kupującego;

 

2.2 - adres e-mail – Kupujący zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie

wysłany link potwierdzający rejestrację i utworzenie konta, na podany adres e-mail – za

zgodą Kupującego – będą przesyłane darmowe treści zawierające w szczególności

informacje handlowe oraz marketingowe;

2.3 -hasło do konta – Kupujący zobowiązany jest do podania wymyślonego hasła, które

należy podawać podczas każdego logowania. Przy rejestracji konta, wymagane jest

podanie dwukrotnie tego samego hasła;

3. Po zarejestrowaniu się w witrynie sklepu internetowego każdorazowe logowanie na konto

odbywa się przy użyciu danych Kupującego które zostały podane w formularzu

rejestracyjnym.

§4 INFORMACJA O USŁUGACH

1. Informacje o produktach, w tym ceny i opisy szkoleń, widniejące w witrynie sklepu

internetowego Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu

cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu

cywilnego.

2. Ceny wszystkich produktów dostępnych w witrynie sklepu internetowego są cenami

brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w funtach brytyjskich.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo: zmiany cen produktów zamieszczonych w witrynie

sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych produktach, wycofywania

produktów z katalogu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, jednakże

wyłącznie w sposób nienaruszający praw nabytych przez Kupującego.

4. Sprzedający oświadcza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w ust.3,

nie ma wpływu na zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed

dniem wejścia w życie określonej zmiany.

§5 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w witrynie sklepu internetowego można składać przez dwadzieścia cztery

(24) godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

2. Kupujący w celu dokonania zakupu szkolenia online, e-booka czy innych produktów

dostępnych w sklepie  powinien  zalogować się (do wcześniej zarejestrowanego konta) i

podjąć następujące czynności:

2.1 - dokonać wyboru produktu dostępnego w witrynie sklepu internetowego;

2.2 - użyć przycisku „Dodaj do koszyka”, a następnie „Przejdź do płatności”,

2.3 - wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienie i

wybrać sposób płatności,

2.4 - zaakceptować regulamin, którego akceptacja jest niezbędna w celu dokonania

zamówienia,

2.5 - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tj. RODO, polityki

prywatności, przesyłanie plików cookies, przez Sprzedającego, które jest niezbędne w

celu dokonania zamówienia,

2.6 - użyć przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Po złożeniu zamówienia, na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej

Kupującego, Sprzedający wysyła potwierdzenie otrzymania zamówienia Kupującego.

Potwierdzenie zostanie wysłane przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w

następnym dniu roboczym po dniu jego otrzymania przez Sprzedającego.

4. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia Sprzedający przekaże Kupującemu, za

pośrednictwem poczty elektronicznej, informację o złożeniu zamówienia oraz wzór

odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy. W przypadku

niedokonania płatności za produkty objęte zamówieniem, zamówienie nie zostanie

przyjęte do realizacji.

5. Po użyciu przycisku „Kupuję i płacę”. Kupujący zostanie przekierowany na stronę

operatora płatności celem dokonania zapłaty. Po prawidłowym dokonaniu płatności,

Kupujący zostanie przekierowany na stronę potwierdzającą dokonanie zakupu.

6. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane na adres e-mail Kupującego podany w

formularzu zamówienia.

7. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia

umowy zgodnie z treścią zamówienia, w którym Kupujący składa Sprzedającemu ofertę

nabycia wskazanych w zamówieniu produktów, po cenach określonych w zamówieniu

oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w zamówieniu.

8. Po otrzymaniu płatności Sprzedający, poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty

elektronicznej o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z

przystąpieniem do realizacji czynności mających na celu skompletowanie produktów lub

umożliwienie uczestnictwa w usłudze objętej danym zamówieniem.

9. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego

potwierdzenia zapłaty przez operatora płatności, które wysyłane jest również do

Kupującego.

10. Przez realizację zamówienia – szkolenia online rozumie się włączenie dostępu do

wykupionego szkolenia online właściwego dla konta Kupującego, o czym Kupujący

zostanie poinformowany wiadomością e-mail. Kupujący po zalogowaniu się do swojego

konta ma dostęp do wykupionego szkolenia online.

§6 PŁATNOŚCI

1. Płatności dokonuje się za pośrednictwem systemu płatności Paypal oraz Wix Payments

2. System płatności Wix Payments  umożliwia dokonywanie płatności w formie: karta

płatnicza;

3. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji dokonanej przez

system  Paypal lub Wix Payments

§7 SZKOLENIA ONLINE

1. Sprzedający gwarantuje Kupującemu możliwość wzięcia udziału w szkoleniu online z

chwilą powiadomienia Kupującego w formie wiadomości e-mail o zrealizowaniu

zamówienia.

2. Szkolenie online zostanie udostępnione Kupującemu poprzez przesłanie – na podany w

formularzu – adres e-mail danych indywidualnych Uczestnika.

3. Szkolenie online jest dostępne na platformie kursowej przez okres (24h/dobę) licząc od

dnia następnego w którym Kupujący otrzymał dostęp do szkolenia online.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że odtworzenie przez Kupującego szkolenia online

jest równoznaczne z jego odsłuchaniem i związane jest z utratą prawa do odstąpienia od

Umowy.

5. Każdorazowo informacje o szkoleniu online są zamieszczone w informacji o danym

szkoleniu, z którą Kupujący może się zapoznać przed złożeniem zamówienia.

6. W terminie 14 dni od zrealizowania zamówienia, zostanie wystawiony przez

Sprzedającego Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia online, który zostanie

wysłany Kupującemu w formie listu poleconego na wskazany adres w zamówieniu.

​Regulamin obowiązuje od dnia 5.12.2022

bottom of page