top of page

Polityka Prywatności

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka skierowana jest do użytkowników witryny sklepu

internetowego www.kamilakroczak.com 

2. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych

3. Użytkowników/Kupujących witryny sklepu internetowego, które są gromadzone bezpośrednio

od nich lub za pośrednictwem plików cookies.

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i

zalecania, które mają na celu zapobiec udostępnianiu danych osobom nieuprawnionym. W tym

celu odbywa się stała kontrola i jest sprawdzana zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi a w

szczególności ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§2 ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z witryny sklepu

internetowego jest Kamila Kroczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kamila

Kroczak-Stepien, Blue Champagne Studio, 190 Main Street, NG68EH, Nottingham, numer tel.

+4407809208579 e-mail:   stylovaodnowa@gmail.com

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można

kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

§3 ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.   Witryna sklepu internetowego umożliwia kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie

mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2.   Administrator gromadzi dane związane z aktywnością, jak na przykład czas spędzony na

stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

§4 CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane mogą być przetwarzane w celu:

1.1 - zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO);

1.2 - w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony

przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1

lit. f RODO);

1.3 - w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji

podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO),;

1.4 - analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach prowadzenia witryny

sklepu internetowego oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników/Kupujących na

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

1.5 - udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia

korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody i prawnie uzasadnionego interesu

Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

 

§5 PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

1. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych można wycofać w dowolnym momencie

kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z

Użytkownikiem/Kupującym.

§6 OBOWIĄZEK LUB DOWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych w celach związanych z obsługą witryny sklepu internetowego jest dobrowolne,

ale niezbędne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z witryny sklepu

internetowego.

§7 UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Użytkownik/Kupujący ma prawo:

1.1 - żądać od Administratora wglądu do danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

1.2 - żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w

odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Użytkownik/Kupujący zauważy, że dane są

nieprawidłowe lub niekompletne;

1.3 - żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

§8 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich

otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione kurierom,

operatorom pocztowym, serwerowi poczty, biurze rozrachunkowemu/księgowemu, kancelarii

prawnej.

 

§9 CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub do czasu zrealizowania

zamówienia, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej

realizacją.

2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies

mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie

wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem

niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak

zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

§10 WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Witryna sklepu internetowego umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku/Kupującym

za pośrednictwem plików cookies, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem

tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika/Kupującego (komputer, tablet, smartfon, itd.).

2. Wykorzystuje się je do zapamiętywania decyzji Użytkownika/Kupującego (wybór czcionki,

kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji Użytkownika/Kupującego (np. po zalogowaniu),

zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego

wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

3. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z

innymi danymi Użytkowników/Kupujących witryny sklepu internetowego, nie służą też do ich

identyfikacji przez Administratora.

 

4. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika/Kupującego. W

szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników/Kupujących

wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te

pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika/Kupującego i

dostosować witrynę sklepu internetowego indywidualnie każdemu Użytkownikowi/Kupującemu.

5. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich

na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

6. Użytkownik/Kupujący ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych

rodzajów cookies, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które

są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza

stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik/Kupujący ma możliwość zmiany tych

ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z

przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub

preferencjach opcji.

7. Użytkownik/Kupujący ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który

blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

8. Korzystanie z witryny sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z

domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich

wykorzystanie do określonych powyżej celów.

9. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator witryny sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w

polityce ochrony prywatności na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej,

ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój witryny sklepu

internetowego.

2. Wszelkie zmiany będą udostępnione w sposób widoczny i zrozumiały.

bottom of page